Chúng tôi chấp nhận thực tập kỹ thuật từ nước ngoài mỗi năm thông qua các ngành kỹ thuật nước ngoài ngồi trong tổ chức.
Chúng tôi giao tiếp với người nước ngoài thông qua hàn hướng dẫn công nghệ.

Các mặt hàng có thể được thực hiện trong công ty của chúng tôi

Đào tạo kỹ thuật số
1 (1) công việc hàn ta
y (1) xử lý công việc của máy hàn quang và thiết bị đí
nh kèm (2) khai thác chế biến vật liệu hàn, điều chỉnh, hàn tack (Hàn tạm thời) làm việc
(3) Hàn làm việc ở vị trí xuống của thép

Đào tạo kỹ thuật
số 2 (1) công việc
hàn tay (1) xử lý công việc của máy hàn quang v
à thiết bị đính kèm (2) chế biến mở, điều chỉnh, hàn tack (Hàn tạm thời) làm
việc (3) công việc hàn trong tư thế x
uống của thép (4) công việc hàn trong tư t
hế sau đây của thép và đường ống vật
liệu 1-5 1Tư thế xu
ống 2.Đứng tư
thế 3.Thái đ
ộ 4.Tư thế tr
ở lên 5.Ống cố định ngang và dọc

2) an toàn và sức khỏe g
iáo dục tại thời gian làm việc, vv (2) ki
ểm tra công việc của các thiết bị an toàn, vv trước k
hi bắt đầu làm việc (3) tổ chức công việc cần thiế
t cho nghề hàn (4) máy móc làm việc cho ngành Hàn công việc xác nhận an
toàn (5) thiết bị bảo vệ công việc kiểm tra an toàn m
ặc quần áo (6) công việc an toàn bằng cách sử dụng thiết bị
an toàn (7) làm việc để ngăn ngừa nguy hiểm trong sức khỏe ng
hề nghiệp (8) làm việc để có được các biện pháp sơ cứu trong tr
ường hợp bất thường (9) giáo dục đặc biệt liên quan Phải được thực hiện trước khi bắt đầu thực hành đào tạo kỹ thuật số 1.(1
0) hoạt động nguy hiểm hoặc có hại (trừ việc hàn).giáo dục đặc biệt liên quan đến